LYRICS
F’iyin F’oluwa f’ogo f’oluwa
F’ola fun o o, O ga
O t’obi o o yeye
Aanu Re ko l’afiwe
F’iyin F’oluwa f’ogo f’oluwa
F’ola fun o o, O ga
O t’obi o o yeye
Aanu Re ko l’afiwe
O ma se e o, Kabiesi Oba wa
Iyin ye O o oo
A wowaju o, A rola Yin
A dupe E se ee o,
A weyin wo, a r’owo Yin
Loje ka wa yin Baba o oo yeye
Ore Oluwa , Uncountable ni
Aanu re , unspeakable
Titobi Re ko lafiwe
Ola re ma la fin yo o
FiyinFoluwa f’ogo f’oluwa
F’ola fun o o, O ga
O tobi o o yeye
Aanu Re ko lafiwe
Olorun ayo lOlorun mi
Oba t’oga ma ni …yeye
Titobi re o ko lafiwe o …yee yeye
Oya dironyedikagi narekele mo oo
You are the reason I’m singing
Reason I’m living
So i bring a sacrifice of praise to You Lord
F’iyin F’oluwa f’ogo f’oluwa
F’ola fun o o, O ga
O t’obi o o yeye
Aanu Re ko l’afiwe
E seun o
E seun o
E seun o
E ma se Jesu
E seun o
E seun o
E seun o
E ma se Jesu
Talodabi Olorun ko wa so….Kosi, Kojo
Jesu Kristi ni Master………Kosi, Kojo
Talo jo Jesu………………….Kosi Kojo
Aare wa nko o, Obama nko?…….Kosi Kojo
Jesu Kristi ni Super……………..Kosi Kojo
Baale ile yin l’abule?……………..Kosi Kojo
E seun o jare
E seun o o o
E seun o
E ma se e e e
E seun o
E seun o
E seun o
E ma se Jesu
…till fade 
By RCCG Jesus House Ogbomosho.. 
 
Download Song